Do obsługi urządzeń transportowych budowlanych konieczne jest dysponowanie odpowiednimi uprawnieniami. Potwierdzają one posiadane umiejętności oraz pozwalają legalnie i bez przeszkód wykonywać prace przy użyciu konkretnych maszyn. Ma to duże znaczenie także z uwagi na bezpieczeństwo placu budowy oraz obowiązujące na jego terenie procedury. W naszym krótkim wprowadzeniu przyglądamy się z bliska konsekwencjom związanym z obsługiwaniem wybranych maszyn budowlanych przez osoby nieuprawnione oraz podpowiadamy dlaczego sytuacja taka nigdy nie powinna mieć miejsca. 

Co powinien mieć przy sobie pracownik korzystający z maszyn budowlanych?

W przypadku takich maszyn jak koparki, wózki jezdniowe, żurawie, obsługujący je pracownik powinien posiadać przy sobie oryginały dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do ich obsługi. Ważne jest, aby był to oryginał dokumentu, a nie jego kopia, która powinna znajdować się w teczce z aktami osobowymi pracownika. Konieczne jest także dysponowanie dowodem osobistym. W przypadku kontroli, pracownik musi okazać wspomniane dokumenty. 

Kwalifikacje a książka operatora

Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracownik dopuszczony do wykonywania pracy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i potrzebne umiejętności. W czasie korzystania z maszyn i urządzeń dotyczących robót ziemnych, drogowych lub budowlanych, pracownik musi ukończyć odpowiednie szkolenie potwierdzone uzyskaniem pozytywnego wyniku. Musi zostać on przyznany przez uprawnioną do tego komisję. Posiadanie odpowiednich kwalifikacje zostaje zapisane w książce operatora. 

Książka operatora jest niezwykle ważnym formalnym potwierdzeniem, pozwalającym danej osobie na wykonywanie prac w związku z obsługą maszyn. Odnosi się przede wszystkim do maszyn stosowanych w robotach ziemnych, drogowych oraz budowlanych. 

Kara za jazdę urządzeniami budowlanymi bez uprawnień

W przypadku osób kierujących koparką, do której obsługi nie posiadają uprawnień, mogą spotkać ich konsekwencje finansowe, a w razie spowodowania wypadku, także areszt i dodatkowe sankcje finansowe. Wiąże się to także z ryzykiem utraty pracy lub obniżenia pensji. 

W przypadku wózków jezdniowych wyposażonych w napęd mechaniczny, negatywne konsekwencje dotkną zarówno pracownika jak i jego pracodawcę. Najważniejsza to nałożenie kary finansowej, które może dotyczyć obu stron. W przypadku gdy doszło do wypadku spowodowanego przez pracownika pozbawionego odpowiednich uprawnień, dochodzi także odpowiedzialność karna. 

Podobnie wygląda sytuacja z żurawiami jezdnymi stosowanymi na placach budowy. Ich obsługa, w tym także prowadzenie ich transportu, wymaga dysponowania odpowiednimi i ważnymi uprawnieniami. Jeśli są nieważne, nie zostały zaktualizowane lub dany pracownik nimi nie dysponuje, grożą mu takie same konsekwencje jak w przypadku nieuprawnionej obsługi innych maszyn budowlanych.